Fryzjerzy Fighterzy

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem kampanii społecznej pod nazwą Fryzjerzy Fighterzy (dalej: „Kampania”), w tym właścicielem strony internetowej należącej do sieci Fale Loki Koki – Fryzjerzy Fighterzy, działającej pod adresem: www.fryzjerzyfighterzy.pl (dalej: „Portal Fryzjerzy Fighterzy” lub „Serwis”), jest Polwell Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ołowianej 12 w Bydgoszczy (85-461), wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod numerem KRS: 0000174805, NIP: 9671171532, REGON: 093144028, BDO: 000004260, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000,00 PLN (dalej: „Polwell”).
 2. Celem Kampanii jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, znacząco poszkodowanych przez wojnę ukraińsko-rosyjską. Organizator z uwagi na chęć niesienia realnej pomocy, pojmowanej jako ułatwienie zdobycia zatrudnienia przez daną grupę społeczną, na terytorium Polski – zgromadzi i bezpłatnie udostępni wgląd do danych podmiotów działających w branży fryzjerskiej (tzn. salonów fryzjerskich), mogących udzielić miejsc pracy dla wyżej wskazanej grupy społecznej. Zastrzega się jednak, iż Polwell nie jest stroną takiego stosunku zatrudnienia, ani też nie odpowiada w żaden sposób za dalsze wykorzystywanie i przetwarzanie danych salonów fryzjerskich przez Użytkowników Serwisu.
 3. Miejscem odbywania się Kampanii jest Portal Fryzjerzy Fighterzy (www.fryzjerzyfighterzy.pl).
 4. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z Serwisu prowadzonego przez Polwell, a także wyznacza i reguluje zasady i warunki świadczenia usług dostępnych w ramach funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Portalu Fryzjerzy Fighterzy. Regulamin skierowany jest przede wszystkim do: a) Przedsiębiorców, będących salonami fryzjerskimi, które w ramach swojej wewnętrznej struktury deklarują chęć zatrudnienia osób ukraińskiego pochodzenia, b) Obywateli Ukrainy poszukujących zatrudnienia, określając zasady i tryb korzystania przez nich z dostępnych w Serwisie funkcjonalności.
 5. Każda osoba korzystająca z Portalu Fryzjerzy Fighterzy (dalej: „Użytkownik”) zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Do korzystania z Portalu Fryzjerzy Fighterzy, w tym przeglądania funkcjonalności tego Serwisu oraz możliwości rejestracji, niezbędne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Saferi, b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na Portalu Fryzjerzy Fighterzy treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających w jakikolwiek sposób zasady etykiety.
 8. Korzystanie z Portalu Fryzjerzy Fighterzy oraz rejestracja są nieodpłatne.

II. REJESTRACJA NA PORTALU

 1. Rejestracji na Portalu Fryzjerzy Fighterzy mogą dokonać wyłącznie właściciele lub osoby reprezentujące salony fryzjerskie, wypełniając w tym celu Formularz Rejestracji, poprzez uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych jako wymagane, w szczególności: a) nazwa salonu fryzjerskiego, b) kod pocztowy, c) numer telefonu, d) adres poczty elektronicznej (e-mail), e) dane do kanałów social media (Facebook/Instagram).
 2. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz jego zatwierdzeniu, na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość weryfikacyjna, która służy potwierdzeniu tożsamości Użytkowania oraz rejestracji w Serwisie i utworzeniu Konta na Portalu Fryzjerzy Fighterzy.
 3. Akceptacja Regulaminu Portalu Fryzjerzy Fighterzy jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub celem korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 4. Użytkownik Portalu Fryzjerzy Fighterzy może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć własną rejestrację. W celu usunięcia zarejestrowania należy zalogować się na własny profil, otworzyć udostępnioną przez siebie ofertę i w panelu edycji – nacisnąć na przycisk: „usuń”.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU ORAZ CEL KAMPANII

 1. Portal Fryzjerzy Fighterzy, należący do sieci Fale Loki Koki, stworzony został zgodnie z potrzebami dyktowanymi przez podjętą Kampanię, celem zrzeszania salonów fryzjerskich wykazujących chęć zatrudnienia uchodźców z Ukrainy i służy do nawiązywania kontaktów pomiędzy wskazanymi stronami, zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu oraz ograniczonymi możliwościami, które udostępniane są na bazie Serwisu.
 2. Rejestracja na Portalu Fryzjerzy Fighterzy, bądź użytkowanie udostępnionych tam danych, są w pełni dobrowolne i bezpłatne, a jednocześnie stanowią akceptację Regulaminu.
 3. Wspomniana wyżej akceptacja Regulaminu strony internetowej Fryzjerzy Fighterzy (www.fryzjerzyfighterzy.pl), jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń: • przeczytałem/am Regulamin i akceptuję wszystkie jego postanowienia, • przeczytałem/am Politykę Prywatności i akceptuję wszystkie jej postanowienia, • jestem właścicielem lub osobą reprezentującą salon fryzjerski, • dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług Serwisu, • dane zawarte przeze mnie w Formularzu Rejestracji są zgodne z prawdą, • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polwell, przekazywanych za pośrednictwem Formularza Rejestracji, dla celów należytego wykonywania oraz prawidłowego funkcjonowania Portalu Fryzjerzy Fighterzy.
 4. Administrator Portalu Fryzjerzy Fighterzy (tj. Polwell) zastrzega sobie prawo do usuwania rejestracji Użytkowników Serwisu, którzy dopuszczają się łamania bądź nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, tudzież w momencie rejestracji oświadczyli nieprawdę.

IV. USŁUGI OFEROWANE W RAMACH KAMPANII NA PORTALU

 1. Polwell oferuje Użytkownikom Serwisu wyłącznie bezpłatne usługi oraz funkcjonalności.
 2. Za usługi oraz funkcjonalności dostępne na Portalu Fryzjerzy Fighterzy rozumieć należy: a) dla salonów fryzjerskich: – możliwość udostępnienia swoich danych, celem znalezienia nowego pracownika. b) dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy: – dostęp oraz możliwość przeglądania danych teleadresowych różnych salonów fryzjerskich, jako potencjalnych pracodawców, celem znalezienia miejsca pracy.
 3. Portal Fryzjerzy Fighterzy nie stanowi agencji zatrudnienia, ani też nie pośredniczy w żaden sposób w kontaktach pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami (czyt. salonami fryzjerskimi) a obywatelami Ukrainy, w związku z czym – Organizatora nie należy traktować jako pośrednika pracy lub strony nawiązania ewentualnego stosunku zatrudnienia.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Portalu Fryzjerzy Fighterzy, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polwell Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ołowianej 12 w Bydgoszczy.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu z tego tytułu uprawnień, znajdują się w „Polityce Prywatności” Portalu Fryzjerzy Fighterzy, dostępnej pod adresem: https://www.fryzjerzyfighterzy.pl/polityka-prywatnosci.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usług oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie (www.fryzjerzyfighterzy.pl) mogą być zgłaszane Polwell: a) pisemnie na adres siedziby Polwell (z zalecanym dopiskiem: „Reklamacja – portal internetowy Fryzjerzy Fighterzy”, przy czym adnotacja ta nie jest obligatoryjna), b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: powiadomienia@fryzjerzyfighterzy.pl (z zalecanym dopiskiem: „Reklamacja – portal internetowy Fryzjerzy Fighterzy”, przy czym adnotacja ta nie jest obligatoryjna).
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko wraz z bezpośrednimi danymi kontaktowymi – numer telefonu lub adres poczty elektronicznej), przedmiot (przyczynę) reklamacji oraz treść, regulującą roszczenia Użytkownika.
 3. Polwell rozpatruje reklamację zgodnie z niniejszym Regulaminem, jak i przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi złożenia danej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania danego zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej uznaje się za działanie dobrowolne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.fryzjerzyfighterzy.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą polubownie lub przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 14 marca 2022 roku.

Wypełnij formularz

Strona pomaga w kontakcie właścicieli salonów fryzjerskich z obywatelami Ukrainy, którzy poszukują pracy oraz fryzjerom z Ukrainy, którzy chcą rozpocząć nowy start.

Fryzjerzy Fighterzy

POLWELL Sp. z o.o. © copyright 2022, wszystkie prawa zastrzeżone