Fryzjerzy Fighterzy

Polityka prywatności

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

I. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.fryzjerzyfighterzy.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polwell Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ołowianej 12 w Bydgoszczy (dalej: Administrator lub Polwell). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: • telefon: +48 52 325 20 00, • e-mail: centrala@polwell.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.
 3. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
 1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
 2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 1. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III, IV i V sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
 1. niezarejestrowanych użytkowników Serwisu, korzystających z usług i funkcjonalności, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. przeglądanie strony internetowej),
 2. zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 1. Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowania.
 2. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, a w tym:
 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych),
 3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom notarialnym lub prawnym czy też innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów).
 1. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia stosownego wniosku w sprawie:
 1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
 2. sprostowania danych (w przypadku, gdy są one nieprawidłowe),
 3. usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych do innego administratora,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z przepisami prawa.
 2. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:
 1. dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkowania Serwisu podczas korzystania z usług opisanych w niniejszej Polityce Prywatności,
 2. dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych, powiązanych tematycznie umów,
 3. dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
 4. dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, jak np.: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, strony internetowe oraz publicznie dostępne portale społecznościowe.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWANIKA

A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne przekazywane informacje, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie i realizacji zapytania (w tym np. rozpatrzenia reklamacji przesyłanych do siedziby Polwell bądź na właściwy adres mailowy).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

B. FORMULARZ REJESTRACJI NA PORTALU „FRYZJERZY FIGHTERZY”

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności:
 1. nazwę salonu fryzjerskiego,
 2. kod pocztowy,
 3. numer telefonu kontaktowego,
 4. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 5. dane do kanałów social media (Facebook/Instagram),
 6. adres IP,
 7. inne informacje przekazane przez Państwa za pośrednictwem formularza.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obsługi zapytań, w szczególności przyjęcia zgłoszenia udziału w kampanii społecznej pod nazwą „Fryzjerzy Fighterzy”, w tym prowadzenia szeroko rozumianej komunikacji za pośrednictwem wskazanych w formularzu danych kontaktowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia przekazanego przez użytkownika Serwisu za pomocą formularza.
 3. Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia udziału w organizowanej Kampanii oraz właściwej obsługi tego zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości przyjęcia zgłoszenia udziału w Kampanii, a także nawiązania kontaktu z użytkownikiem w celu realizacji zgłoszenia.

C. KAMPANIA „FRYZJERZY FIGHTERZY”

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
 1. zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2022r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: UŚUDE), w tym przyjęcie zgłoszenia i rejestracja użytkownika na Portalu Fryzjerzy Fighterzy (dalej: Serwis) oraz umożliwienie korzystania z funkcjonalności dostępnych dla użytkowników Serwisu, w szczególności udostępnienia danych firmy danego Przedsiębiorcy, będącego salonem fryzjerskim, celem znalezienia nowego pracownika, wybranego spośród konkretnej grupy społecznej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „wykonanie umowy”,
 2. poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji użytkowników Serwisu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 3. utrzymywania i rozwijania relacji – zarówno tych partnerskich, jak i biznesowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 4. realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach i usługach Polwell oraz ofertach podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 1. Administrator, w związku z Państwa rejestracją w Serwisie, przetwarza dane osobowe, a w szczególności:
 1. nazwę salonu fryzjerskiego,
 2. kod pocztowy,
 3. numer telefonu kontaktowego,
 4. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 5. dane do kanałów social media (Facebook/Instagram),
 6. adres IP,
 7. inne dane przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w Serwisie na Portalu Fryzjerzy Fighterzy (np. numer identyfikacji podatkowej danego podmiotu, adres strony internetowej salonu fryzjerskiego bądź liczba zatrudnionych pracowników).
 1. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji w Serwisie oraz korzystania z usług, opcji i funkcjonalności dostępnych na stornie internetowej www.fryzjerzyfighterzy.pl w ramach Kampanii „Fryzjerzy Fighterzy” dla użytkowników Serwisu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do uczestnictwa w Kampanii „Fryzjerzy Fighterzy”.

D. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora (Polwell Sp. z o.o.) prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu social media Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 2. Zakres danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu właściwego dla danego portalu.

IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
 1. prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności: poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „zgoda”,
 2. realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach i usługach firmy Polwell oraz ofertach podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od postawy prawnej będzie to odpowiednio:
 1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 2. czas do momentu wycofania zgody na komunikację za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu).
 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

V. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu dostępnego pod adresem www.fryzjerzyfighterzy.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które automatycznie zapisywane są w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego Serwisu, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstaw prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Portalu Fryzjerzy Fighterzy, który dostępny jest pod adresem: www.fryzjerzyfighterzy.pl.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron partnerów handlowych Polwell, usługodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem (np. Facebook Ireland Ltd. czy Google LLC.). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam regulacjami.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w szczególności w przypadku:
 1. rozwoju technologii,
 2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
 3. rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
 1. O zmianach stosowanych w treści Polityki Prywatności, Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczanie komunikatu w Serwisie oraz wysyłanie wiadomości e-mail do osób zarejestrowanych w Serwisie, na Portalu Fryzjerzy Fighterzy.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie od dnia …………….

ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ!

Сайт допомагає сконтактувати власників перукарських салонів з громадянами України, які шукають роботу, та перукарями з України, які хочуть започаткувати новий старт.

Перукарі Бійці

POLWELL Sp. z o.o. © copyright 2022, wszystkie prawa zastrzeżone